ติดต่อเรา

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

Department of Education Foundations and Development


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-4272

0-5322-1283, 0-5394-4251

wanwisa.wongpian@cmu.ac.th