คณาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
: -

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ออมสิน จตุพร
ผศ.ดร.ออมสิน จตุพร

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
:

ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง
ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการศึกษา
:

อ.ดร.วีรยา คำเรืองฤทธิ์
อ.ดร.วีรยา คำเรืองฤทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร
ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผศ.สุนทรี คนเที่ยง
ผศ.สุนทรี คนเที่ยง

หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
ผศ.ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช

หัวหน้าสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม
ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม

หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อาจารย์ประจำภาควิชา (เรียงตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ)