บุคลากรสายวิชาการ

คณาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
: -

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการศึกษา
:

อ.ดร.วีรยา คำเรืองฤทธิ์
อ.ดร.วีรยา คำเรืองฤทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร
ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผศ.ดร.นทัต อัศภาภรณ์
ผศ.ดร.นทัต อัศภาภรณ์

หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร
ผศ.ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร

หัวหน้าสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

อ.ดร.นันทกา สุปรียาพร
อ.ดร.นันทกา สุปรียาพร

หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อาจารย์ประจำภาควิชา (เรียงตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ)