คณาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร
อาจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คนเที่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คนเที่ยง

หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช

หัวหน้าสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม

หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อาจารย์ประจำภาควิชา (เรียงตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ)