เลขานุการภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

นางขวัญเรือน มะดอรอ
นางขวัญเรือน มะดอรอ

เลขานุการภาควิชาฯ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาควิชาฯ

นางสาววราภัสร์ บุญมาก
นางสาววราภัสร์ บุญมาก

นางสาววรรณวิสา วงค์เพียร
นางสาววรรณวิสา วงค์เพียร

พนักงานปฏิบัติงาน