บุคลากรสายปฏิบัติการ

เลขานุการภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

นางขวัญเรือน มะดอรอ
นางขวัญเรือน มะดอรอ

เลขานุการภาควิชาฯ
:

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาควิชาฯ

นางสาววราภัสร์ บุญมาก
นางสาววราภัสร์ บุญมาก


:

นางสาววรรณวิสา วงค์เพียร
นางสาววรรณวิสา วงค์เพียร

พนักงานปฏิบัติงาน
: wanwisa.wongpian@cmu.ac.th