ประวัติ

ประวัติ

- สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานในคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ภาควิชา  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557
- โครงสร้างใหม่ภายใต้การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์  คำสั่งเลขที่ 214/2557 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 แบ่งหน่วยงานภายในภาควิชาฯ ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่
  1. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพื้นฐานการศึกษา
  3. สาขาวิชาบริหารการศึกษา
  4. สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
  5.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หัวหน้าภาควิชาฯ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวรักษ์ ศิวารมย์ เป็นรักษาการหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2557 – ธันวาคม 2557 (ระยะเวลา 6 เดือน)

2. รองศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์  เนาวรัตน์  เป็นหัวหน้าภาควิชาพื้นฐาน และการพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม 2558- 30 กันยายน 2560 (ระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน)

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560- เมษายน 2561 (ระยะเวลา 7 เดือน)

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ตั้งแต่เดือน 2 ก.ค. 2561 - 1 ก.ค. 2565 (ระยะเวลา 2 ปี)

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ตั้งแต่เดือน 2 ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน