สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่และนวัตกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในยุคผลิกผัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มกราคม 2567
โดย : นักศึกษา
ผู้เข้าชม : 143 คน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่และนวัตกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในยุคผลิกผัน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่และนวัตกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในยุคผลิกผัน'" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 100230: การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณรูปภาพจาก เพจ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่