สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
: rajchukarn.tong@cmu.ac.th

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์อาทิตยา อินยง
อาจารย์อาทิตยา อินยง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
: atitaya.i@cmu.ac.th

อาจารย์ศิริพร วงค์ตาคำ
อาจารย์ศิริพร วงค์ตาคำ

อาจารย์
: wongtakom.s@cmu.ac.th