หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการศึกษา

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการศึกษา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์

อาจารย์
: -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา