สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

หัวหน้าสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร

หัวหน้าสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
: natthapol.j@cmu.ac.th

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

-

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
: kiatsuda.srisuk@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
: suntonrapot.d@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
: sunee.ng@cmu.ac.th

ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
: nampueng.i@cmu.ac.th