หัวหน้าสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

-

ผศ.ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
ผศ.ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช

หัวหน้าสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

-

รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

ผศ.ดร.สุนีย์ เงินยวง
ผศ.ดร.สุนีย์ เงินยวง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
: sunee.ng@cmu.ac.th

ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
: nampueng.i@cmu.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร
ผศ.ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
: natthapol.j@cmu.ac.th