หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม

หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

-

อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์
อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อาจารย์ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์
อาจารย์ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อาจารย์นันทกา ฟูสีกุล
อาจารย์นันทกา ฟูสีกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว