สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม

หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
: -

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

-

อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์
อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
: -

อาจารย์ ดร.นันทกา สุปรียาพร
อาจารย์ ดร.นันทกา สุปรียาพร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
: -

อาจารย์ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์
อาจารย์ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
: -