หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี

หัวหน้าสาขาวิชา
: pia

คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

รองศาสตราจารย์ สร้อยสุดา วิทยากร
รองศาสตราจารย์ สร้อยสุดา วิทยากร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
: -

อาจารย์ ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์
อาจารย์ ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
: -

อาจารย์ สุลีกาญ ธิแจ้
อาจารย์ สุลีกาญ ธิแจ้

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
: -

อาจารย์ วีรยา คำเรืองฤทธิ์
อาจารย์ วีรยา คำเรืองฤทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
: -