หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี

หัวหน้าสาขาวิชา

คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

รองศาสตราจารย์ สร้อยสุดา วิทยากร
รองศาสตราจารย์ สร้อยสุดา วิทยากร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

อาจารย์ ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์
อาจารย์ ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

อาจารย์ สุลีกาญ ธิแจ้
อาจารย์ สุลีกาญ ธิแจ้

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

อาจารย์ วีรยา คำเรืองฤทธิ์
อาจารย์ วีรยา คำเรืองฤทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ