สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

อ.ดร.วีรยา คำเรืองฤทธิ์
อ.ดร.วีรยา คำเรืองฤทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชา
: pia

คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

รศ.ดร.รัชนีกร ทองสุขดี
รศ.ดร.รัชนีกร ทองสุขดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
: -

รองศาสตราจารย์ สร้อยสุดา วิทยากร
รองศาสตราจารย์ สร้อยสุดา วิทยากร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
: -

อาจารย์ ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์
อาจารย์ ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
: -

อาจารย์ สุลีกาญ ธิแจ้
อาจารย์ สุลีกาญ ธิแจ้

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
: -