ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการศึกษา

โทรศัพท์ :
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :