คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 ธันวาคม 2562
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 335 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง (หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร), อาจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก (หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการศึกษา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้นำนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ใหม่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายด้านการศึกษา จำนวน 36 คน และคณะอาจารย์ จำนวน 3 ท่าน โดยมี อาจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการจัดการและแนวทางการบริหารคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)