พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดการศึกษาทางเลือก สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มเซ็นทรัลและเครือข่าย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 154 คน
พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดการศึกษาทางเลือก สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มเซ็นทรัลและเครือข่าย

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มเซ็นทรัลและเครือข่าย ร่วมลงนาม MOU สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา เพื่อการจัดการศึกษาทางเลือก สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดการศึกษาทางเลือก สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซียงใหม่ กลุ่มเซ็นทรัลและเครือข่าย โดยมี นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในเขต เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีลักษณะเฉพะสามารถป็นต้นแบบ รวมทั้งขยายผลต่อไปได้ และเพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะทางวิชาการโดยใช้องค์ความรู้แบบสหวิชาชีพให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ ศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การอบรม ประชุมสัมมนา จัดเวทีวิชาการและการศึกษาดูงานในหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา การบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสมรรถนะเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และเด็กทั่วไปของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศูนย์วิจัยลดความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างโอกาสทางสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน สนับสนุน และประสานงานกับนักวิจัย วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิที่จะให้คำปรึกษา และร่วมดำเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรมการพัฒนา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

กลุ่มเซ็นทรัล เป็นผู้สนับสนุน และประสานงานกับผู้ประกอบการ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเครือข่ายที่ จะให้คำปรึกษา และร่วมดำเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรมการพัฒนา หรือสนับสนุน สถานที่ในการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่เด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ขอขอบคุณรูปภาพจาก เพจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/cmuofficial