สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์

หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

-

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คนเที่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คนเที่ยง

อาจารยประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.คะเณยะ อ่อนนาง
อาจารย์ ดร.คะเณยะ อ่อนนาง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน