สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจัยระดับชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 218 คน
สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจัยระดับชาติ

ในระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช หัวหน้าสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจัยระดับชาติ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับฟังข้อสืบสภาวการณ์ทางการศึกษา แนวโน้มเชิงนโยบายทางการศึกษา โจทย์การวิจัยทางการศึกษาที่สำคัญระดับชาติ ตลอดจนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมนำกลับมาทบทวนการจัดการเรียนการสอน ประเด็นการพัฒนาวิทยานิพนธ์ และการเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัยในอนาคตต่อไป