หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการศึกษามอบงบประมาณสนับสนุนภาควิชาฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2566
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 242 คน
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการศึกษามอบงบประมาณสนับสนุนภาควิชาฯ

วันที่ 6 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนและบริหารจัดการภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในยุคดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสมรรถนะของเด็กด้อยโอกาสในชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่"
จำนวน 49,693.20 บาท
ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้