การอบรมการสอนการสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนภาพ PECS สำหรับครูการศึกษาพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มกราคม 2566
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 280 คน
การอบรมการสอนการสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนภาพ PECS สำหรับครูการศึกษาพิเศษ

เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2566 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม การอบรมการสอนการสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนภาพ PECS สำหรับครูการศึกษาพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ  ณ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินปัญหาเบื้องต้น ผลิตสื่อนวัตกรรม และสอนการสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนภาพ PECS แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีความบกพร่องทางภาษาและการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  โดยมี อ.คนึงนิจ ไชยลังการณ์ และ อ.ภทรา นาพนัง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้