ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2566
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 286 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษาภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

สอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 11.30 น. 
ณ ห้อง EB3303 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**หมายเหตุ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
ประกาศผลสอบข้อเขียน เวลา 12.30 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป**