สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษาให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก The University of Illinois Urbana-Champaign, USA

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 241 คน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษาให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก The University of Illinois Urbana-Champaign, USA

เมื่อวันที่1-3 มีนาคม 2566 สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ อาคันตุกะจาก The University of Illinois Urbana-Champaign, USA Associate Professor Dr. Allison Witt, Director of Office of International Programs, College of Education และ Associate Professor Dr. Steven Witt, Director of Center for Global Studies and Head of International and Area Studies Library ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันดังนี้

  • วันที่ 1 มีนาคม 2566 จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Connecting Educators for a Globally Connected World" โดย Assoc. Prof. Dr. Allison Witt และหัวข้อ "Global Trends in Academic Knowledge Production and the Evolving Peer Review Process" โดย Assoc. Prof. Dr. Steven Witt  ณ ห้องประชุมศึกษาสัมพันธ์  EB2208 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ 
  • วันที่ 2 มีนาคม 2566 เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประผู้บริหาร 4 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร (ผู้ช่วยคณบดี ) เป็นผู้พาเข้าพบ
  • วันที่ 3 มีนาคม 2566 เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านพระนอน อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือความร่วมมือกิจกรรมทางวิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์และด้านการวิจัยทางการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮองเป็นผู้ดูแลและประสานงาน