สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิทยานิพนธ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2566
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 173 คน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิทยานิพนธ์

เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก และอาจารย์ ดร.ภัทรมนัส ศรีตระกูล อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 30 คน
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต  

ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ ที่นำไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตร สร้างแนวคิดที่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  
พร้อมกันนี้ร่วมรับฟังการบรยาย หัวข้อ การใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรม MPlus   
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช ณ ห้อง4506 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่