สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2566
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 167 คน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 70 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ รองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา" เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่