ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ทีไ่ด้รับรางวัล ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มีนาคม 2567
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 99 คน
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ทีไ่ด้รับรางวัล ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น
ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันที่วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต
โดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย