ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง ได้รับแต่งตั้งให้ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2567
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 102 คน
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง ได้รับแต่งตั้งให้ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ