สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ เทศบาลนครภูเก็ต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2567
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 98 คน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ เทศบาลนครภูเก็ต

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก, อาจารย์ ดร.ภัทรมนัส ศรีตระกูล
และนักศึกษาปริญญาเอก-ปริญญาโท จำนวน 62 คน 
เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนและ ระบบ Smart City เทศบาลนครภูเก็ต 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับด้วยความอบอุ่น จาก นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ (รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต)
นายปราโมทย์ แตงแก้ว (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) รองเบญจวรรณ  ใจปลื้มใจ (รองผู้บริหาร) 
และคณะคุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 
ทางสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานมา ณ โอกาสนี้