สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเข้าร่วมงานบริหารสัมพันธ์ครั้งที่ 47

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 เมษายน 2567
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 115 คน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเข้าร่วมงานบริหารสัมพันธ์ครั้งที่ 47

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567

ในหัวข้อ "ผู้บริหารหัวใจดิจิทัล การศึกษายุคใหม่ ประเทศไทยยุค Ed-Tech" จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายบริหารการศึกษา ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

โดยกิจกรรมภายในงานมีดังนี้

ภาคเช้า ได้มีการเชิญวิทยากรระดับประเทศมาบรรยายพิเศษในจำนวน 3 ท่าน เกี่ยวกับเรื่อง “ผู้บริหารหัวใจดิจิทัล การศึกษายุคใหม่ประเทศไทยยุค Ed-tech”

ภาคบ่าย การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ Oral Presentation/ Poster Presentation

ภาคค่ำ .
- Dinner Talk หัวข้อ "ทิศทางการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาไทยในอนาคต 
- การแสดงของนิสิต-นักศึกษา
- การประกวดดาวเดือนแต่ละมหาวิทยาลัยฯ
- งานบริหารสัมพันธ์ครั้งที่ 47 ในธีม "มนต์รักทะเลใต้"

พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีสาขาวิชาการบริหารศึกษา ได้เข้ารับรางวัล “ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น”