สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนต้อนรับคณะดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏพิบูลสงคราม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2567
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 75 คน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนต้อนรับคณะดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คนเที่ยง และอาจารย์ ดร.คะเณยะ อ่อนนาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร. เกสร กอกอง และอาจารย์ ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในโอกาสศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านวิชาการของคณะ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อนำมาบูรณาการและพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกันต่อไป