สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการวิจัย การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 46 คน
สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการวิจัย การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

เมื่อวันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาการวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ในประเด็น “AI for Educational Research and Assessment” และร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th International Conference on Educational Reform (ICER 2024) ภายใต้หัวข้อ "Quality Assurance Standards for Teacher Education" จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรมตักศิลา อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานดังนี้

---------------------------------------------------------

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
ภาคบ่าย>>รับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “AI for Educational Research and Assessment” จากวิทยากรระดับประเทศจำนวน 3 ท่าน 
ภาคค่ำ>> กิจกรรมวัดผลสัมพันธ์ , กิจกรรม Dinner Talk : เรืองเล่าชาววัดผล (จากคณาจารย์ผุ้ใหญ่) และกิจกรรมมอบธงให้เจ้าภาพ ครั้งที่ 32 โดย สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ได้รับมอบธงเจ้าภาพ ซึ่งจะได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานสัมมนา การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ในปี 2568 ต่อไป

---------------------------------------------------------

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ (Oral Presentation) ในการประชุมสัมมนาการวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ในประเด็น “AI for Educational Research and Assessment” จำนวน 3 ท่าน รายละเอียด ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข นำเสนอในหัวข้อ การใช้สมรรถนะเป็นฐานในการออกแบบกระบวนการผลิตครู กรณีศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังได้รับรางวัล Best Oral Presentation ในการนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าว

2. นางสาววิมล ปวนปันวงค์ นำเสนอในหัวข้อ การประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในจังหวัดลำปาง

3. นายสุทัศน์ ศรีแสง นำเสนอในหัวข้อ การประเมินความต้องการจำเป็นทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ (Oral Presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th International Conference on Educational Reform (ICER 2024) ภายใต้หัวข้อ "Quality Assurance Standards for Teacher Education" จำนวน 3 ท่าน รายละเอียด ดังนี้

1. Ms. Wenwen Lao นำเสนอในหัวข้อ Development of Competency Indicators for Higher Vocational Education Students in Thailand and China ได้รับรางวัล Best Presentation

2. Ms. Thayleung Khamphaphongphan นำเสนอในหัวข้อ “Confirmatory Factor Analysis of Teachers'Professional Success at Teachers' Colleges, Lao People's Democratic Republic (Lao PDR)

3. นางดวงนที พันตามน นำเสนอในหัวข้อ “Factors Affecting Creativity Innovation of Teachers in Competency - Based Curriculum:A Case Study of Pilot Schools within Chiang Mai Education Sandbox”

---------------------------------------------------------

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยสาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และ Ms. Wenwen Lao อีกครั้ง ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการ

---------------------------------------------------------