สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้กับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 40 คน
สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้กับนักศึกษา

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาสาขาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร หัวหน้าสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
เพื่อเข้าศึกษาดูงานใน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจากคณาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ซึ่งมาให้การบรรยายพิเศษ ตามรายละเอียดหัวข้อดังนี้

1. หัวข้อ "การวิจัยการออกแบบกับการพัฒนานวัตกรรมของครู" โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
2. หัวข้อ "Design Thinking  Research and Generative  Al in Design Thinking" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
3. หัวข้อ "การรายงานผลการวิจัยโดยใช้โปรแกรม R Studio" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิวะโซติ ศรีสุทธิยากร

สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ขอขอบคุณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในโอกาสที่ให้สาขาวิชาฯ เข้าศึกษาดูงานฯ พร้อมกันนี้สาขาวิชาฯ พร้อมนำความรู้ที่ได้กลับมาทบทวนการจัดการเรียนการสอน ประเด็นการพัฒนาวิทยานิพนธ์ และการเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัยในอนาคตต่อไป